Op donderdag 9 nov. j.l. hebben we bij de begrotingsbehandeling 2024 een motie ingediend waarin we aandacht vragen voor de woon-zorg voorzieningen voor ouderen.

More...

Een aantal weken geleden is er een presentatie gegeven waar de bevindingen van het rapport woon-zorg voor ouderen met de gemeenteraad werden gedeeld. We schrokken van alle zorgen die uit dit rapport naar voren kwamen. De enorme vergrijzing gaat zorgen voor grote tekorten van woningen voor senioren ( zo’n 1125 woningen) en intramurale woningen ( zo`n 500 woningen).Het aantal huishoudens ouder dan 75 jaar stijgt tot 2040 met 75%, is de verwachting. De totale bevolking in Woerden zal dan ongeveer voor 45% uit senioren bestaan.

De vergijzing is veel hoger dan het landelijk gemiddelde en vooral in de dorpen en de wijken Schilderskwartier, Staatsliedenkwartier en Molenvliet is het percentage nog hoger.

We zullen daarop nu moeten anticiperen en niet moeten afwachten, vinden we als LijstvanderDoes. De rijksoverheid heeft tot voor kort alle gemeentes verplicht om een woon-zorg visie te formuleren. Deze verplichting is er sinds kort vanaf gehaald, maar LijstvanderDoes vindt dat de woon-zorg visie veel aandacht moet krijgen en dat we deze visie met elkaar moeten gaan ontwikkelen waar ook de ouderen zelf goed bij betrokken worden. Uit het onderzoek komt de grote urgentie voor dit vraagstuk heel duidelijk naar voren. Om dit probleem voor een deel op te lossen, zullen er veel meer woningen voor senioren gebouwd moeten worden en zal ook de doorstroming stevig bevordert moeten worden. Het onderzoek laat heel duidelijk zien dat ouderen graag in hun eigen buurt/wijk willen blijven wonen en dat de kosten van een verhuizing een groot struikelblok vormen. De verhuisbereidheid is laag, wordt er gesteld. En dat begrijpen we als LijstvanderDoes ook maar al te goed. Om deze reden hebben we de motie ‘Aandacht voor woon-zorg voor ouderen’ ingediend waarin we specifiek vragen om dit probleem op te gaan pakken. Daarnaast verzoeken we het college de ouderen actief te betrekken bij het hele proces. Juist zij weten wat er speelt in hun buurt of wijk en zij kunnen aangeven welke behoeftes en wensen er zijn om ouderen fijn en gelukkig te laten wonen. Zij moeten gehoord worden, vinden we! De motie is mede ondertekend door Splinter, W&D en Inwonersbelangen en ook andere partijen hebben voor deze motie gestemd zodat hij ook ruim is aangenomen.

 

Door:

Herma Verbeij

Raadslid LijstvanderDoes 

 

Artikel in het AD: Link