Afgelopen maandag 22 april was in de Kloosterhoeve in Harmelen de laatste bijeenkomst in het kader van de voorgenomen plaatsing van windturbines in Reijerscop. In een serie van vijf bijeenkomsten waarbij 1 heeft plaatsgevonden in het Gemeentehuis, twee hebben plaats gevonden in H2O was 22 april de laatste bijeenkomst.

More...

Het was een goed geleide avond waarin een aantal experts op gebied van gezondheid, landschap/ ecologie en omgeving en handhaving aan het woord werden gelaten. Het was voornamelijk een samenvatting van de eerdere bijeenkomsten met voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen en bleek er naar eigen zeggen veel geleerd te zijn van eerdere bijeenkomsten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een zeer goed bezochte bijeenkomst, die overwegend in positieve en op respectvolle wijze heeft plaats gevonden.

 

Bijzonder was te zien dat van alle aanwezigen, toen deze vraag expliciet werd gesteld, slechts een handjevol mensen voor de plaatsing van windturbines waren en de rest van de zo 100 aanwezigen tegen plaatsing. 

De wethouder Jelmer Vierstra geeft aan in opdracht van de raad te handelen en het maatschappelijk belang een grotere waarde toe te dichten dan de individuele hinder en eventuele schade die plaatsing zou opleveren. Wel wil de wethouder zich inzetten om hinder en schade zoveel als mogelijk te beperken. 

 

Voorts was er discussie over het aantal. In eerste instantie zou de plaatsing van 2 hoge windturbines van 270m voldoende zijn voor de invulling van de opwek van de opdracht vanuit de RES  voor 2030. Echter voor 2040 zal er naar waarschijnlijkheid een nieuwe opdracht komen die hoger zal liggen en dan zou je weer allerlei bouwverkeer etc. krijgen. Het maximum te plaatsen windturbines zou 5 zijn. Wellicht is het beter om de pijn dan in een keer te nemen. 

 

Dat is als er überhaupt pijn moet worden geleden, want de tegenstanders van plaatsing zijn talrijk. Het onderzoek waaronder het ecologisch onderzoek en met name het onderzoek naar de nadelige effecten van plaatsing op de stand van enkele beschermde diersoorten als de grutto is nog niet afgerond. Ook zijn de uiteindelijk richtlijnen vanuit de centrale overheid nog niet bekend, waarbij de wethouder heeft aangegeven deze te zullen volgen en daar waar de richtlijnen minder scherp zijn dan Woerden zich nu zelf stelt de richtlijnen van Woerden zullen worden gehandhaafd. De afstandsnorm tot woonhuizen lijkt hierbij wat meer los te worden gelaten in ruil voor een geluidsnorm op de gevel. Ook hier was veel discussie over hoe deze norm te interpreteren en is de wens uitgesproken niet alleen een gemiddelde norm te nemen over een jaar maar ook een maximale pieknorm op te nemen. Tevens werd gevraagd de totale geluidshinder mee te nemen (dus incl. snelweg etc.) en niet de geluidsoverlast van de windturbines apart te meten en te rapporteren.

 

Volgende stap is dat de wethouder een toetsingskader gaat opstellen, die moet gaan dienen om de initiatiefnemers, die inschrijven op dit project met elkaar te kunnen vergelijken. Het toetsingskader dient als waarborg voor veiligheid, gezondheid en het verder voldoen aan wet- en regelgeving. 

Het toetsingskader zal naar verwachting na het zomerreces aan de Raad ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

Lijst van der Does zal zich blijven verzetten tegen de plaatsing van de windturbines in Reijerscop, maar de uitkomst zal voor een groot gedeelte afhangen van de besluitvorming in de Gemeenteraad, die vooralsnog in eerdere besluiten over deze kwestie helaas nog steeds in het voordeel van plaatsing is uitgevallen. Alle beroepsprocedures staan verder ook nog open en de mogelijkheid van inspreken bij de behandeling van dit onderwerp kan ook nog steeds. Kortom de windturbines staan er nog niet, maar de trein dendert wel door. Argumenten als netcongestie en individuele belangen op gebied van veiligheid, gezondheid en alle andere tegenargumenten worden in het kader van het grotere maatschappelijk belang opzij geschoven en individuele hinder en eventuele schade is geaccepteerde “collateral damage”  

 

door:

Monique Verheyen

Lijst van der Does