Graag wil ik uw aandacht vestigen op de brief van de omgevingsmanager Gemeente Woerden van 22

juni 2023 gericht aan de bewoners/ondernemers in de Reijerscop, documentnummer: D 23/111266

met betrekking tot het voorgenomen gebiedsonderzoek.

More...

Hierover heeft LijstvanderDoes de volgende vragen:

• In de eerste zin van de brief wordt verwezen naar het besluit van de Gemeenteraad om

Windturbines te plaatsen in de polder Reijerscop met de minimale energieopbrengst van

38GWh. Men doelt hier op het genomen raadsbesluit van 24 januari jl. waarin de Raad heeft

besloten:

1. in te stemmen met de keuze voor Reijerscop als zoekgebied voor grootschalige

windenergie voor de periode tot 2030 op basis van de gebiedsvergelijking voor

windenergie.

2. Het college opdracht te geven om op korte termijn in Reijerscop een gebiedsproces te

starten voor zowel grootschalige windenergie als grootschalige zonne-energie.

LijstvanderDoes acht de eerste zin van de brief incorrect en misleidend. Het is een wezenlijk

verschil in te stemmen met een zoekgebied of in te stemmen met het plaatsen van

Windturbines. Het op deze manier verdraaien van de feiten is manipulatief en geeft de lezer

het gevoel dat het besluit al is genomen. De uitleg erna over het gebiedsproces wordt

hierdoor in een verkeerde context geplaatst.

Waarom beperkt de omgevingsmanager zich niet tot de feiten en acht hij het noodzakelijk

om de lezer willens en wetens op het verkeerde been te zetten?

• Er wordt voorts gesproken over de voorwaarden die de Gemeenteraad heeft gesteld aan

Windenergie zoals inpasbaarheid in het landschap en technische haalbaarheid, maar over

het volgen van de door de Centrale Overheid nieuw op te stellen richtlijnen wordt niet

gesproken en de mogelijke consequenties die dat voor het gehele plan zouden kunnen

hebben.

Wat is hiervan de reden?

• Onder de kop ‘Denk mee’ wordt gesproken over de samenwerking met het Dorpsplatform bij

de totstandkoming van een startnotitie.

Hoe is deze samenwerking vormgegeven? En hoe wordt geborgd dat er voldoende draagvlak

wordt gecreëerd voor een dergelijke startnotitie?

• De toevoeging van 5 tot 6 omwonende aan de gesprekken hierover lijkt ons wat mager. Ook

de distributie van de brief alleen aan omwonende en ondernemers van de Reijerscop lijkt erg

beperkt.

Hoe borgt het College een zorgvuldig participatieproces over deze belangrijke besluitvorming

voor alle inwoners van Harmelen en belanghebbenden?

Conclusie:

Door de hele toonzetting van de brief wordt de schijn gewekt dat de besluiten reeds zijn genomen en

er alleen nog invloed is op hoe de totstandkoming zal zijn. Het gebiedsonderzoek is erop gericht om

de technische haalbaarheid, de inpasbaarheid in het landschap, te voldoen aan de nieuw te stellen2

richtlijnen vanuit de Centrale Overheid en het draagvlak van inwoners en belanghebbende te toetsen

alvorens tot een besluit tot eventuele plaatsing over te kunnen gaan. Het voordoen dat dit besluit

reeds is genomen, is een verkeerde voorstelling van zaken en LijstvanderDoes acht dit ongepast en

onzorgvuldig.

LijstvanderDoes kijkt uit naar uw reactie.


LijstvanderDoes,

Monique Verheyen


Link naar document