Op 23 februari 2023 is het bestemmingsplan “Hof van Harmelen” door de gemeenteraad vastgesteld. Een aantal inwoners heeft daarna bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Een van de bezwaren heeft betrekking op de in het bestemmingsplan opgenomen 4 eilandjes in het water tussen het “Hof van Harmelen” en de Meerkoet (Harmelen Noord). 

More...

De voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bezwaar ter zitting behandeld op 3 augustus 2023. De voorzieningenrechter heeft in haar voorlopige uitspraak 6 bezwaren ongegrond verklaard, maar is wel van mening dat de gemeente t.a.v. de eilandjes onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het in het belang van een goede ruimtelijke ordening is, de bestaande watergang van vier eilandjes te voorzien. Het oordeel van de voorzieningenrechter is een voorlopige uitspraak. Deze uitspraak is ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Wij hebben hierover de volgende vragen:


  1.  De wethouder heeft tijdens de politieke avond van 28 september aangegeven opnieuw in gesprek te gaan met de indieners van de bezwaren en de bewoners die volgens het huidige bestemmingsplan een eiland in de watergang zouden krijgen in een poging om met beide partijen tot een oplossing te komen. Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden en kunt u de uitkomst met ons delen? 
  2. Wanneer is de onderbouwing voor de aanleg van de vier eilandjes geleverd?  En wanneer is dan uiterlijk een definitieve uitspraak van de voorzieningenrechter te verwachten?
  3. Is het mogelijk in afwachting van deze definitieve uitspraak het bestemmingsplan aan te passen?
  4. Als de Raad van State een definitieve uitspraak heeft gedaan, waarbij het bezwaar tegen de eilandjes gegrond wordt verklaard, moet het bestemmingsplan dan aangepast worden? Zo ja, gaat het dan om het hele bestemmingsplan, of alleen om de eilandjes?
  5. Kunnen na de definitieve uitspraak (in het geval de eilandjes niet aangelegd mogen worden) andere inwoners ook naar de Raad van State om eventuele bezwaren in te dienen?
  6. Als dit mogelijk is, is dan bekend of de doorlooptijd van de bezwaarprocedure hetzelfde is als bij de huidige bezwaarprocedure?
  7. Is het mogelijk dat op basis van de voorlopige uitspraak er gestart kan worden met de bouw of zijn hier juridische obstakels die dit tegenhouden?
   1. Indien er met de bouw gestart kan worden? Wanneer gaat de bouw daadwerkelijk van start?
   2. Indien de projectontwikkelaren nog niet met de bouw van start willen gaan zolang er nog geen definitieve uitspraak van de voorzieningenrechter is, wat zijn de mogelijkheden van de gemeente om de start van de bouw te versnellen?
   3. Welke afspraken heeft het college met de projectontwikkelaren gemaakt over de uiterste datum voor het afronden van het project?
   4. Indien er niet met de bouw gestart kan worden, wat zijn de gevolgen hiervan voor de afspraken die het college met de projectontwikkelaren heeft gemaakt?


Herma Verbeij, LijstvanderDoes

Marguerite Boersma, Progressief Woerden

 

Link naar artikel