In het AD van 27 juni lazen wij dat Reinaerde voornemens is de dagbesteding bij Ferm Werk

te gaan sluiten wegens financiële problemen.

More...

Vanwege financiële problemen sluit Reinaerde 1 september een dagbesteding voor

mensen met een beperking in Woerden. Een groep van dertig cliënten, die nu nog

werkzaam is bij Ferm Werk, is hiervan de dupe.

https://www.ad.nl/woerden/dagbesteding-voor-mensen-met-beperking-gesloten-vanwege-

financiele-problemen-30-clienten-de-dupe~acd89f3ea/

Dit is een verontrustend bericht voor de mensen die hier werken en we lezen ook dat er al

veel twijfel en beroering is bij de ouders en begeleiders. Daarom hebben de fractie van

Progressief Woerden en Lijst van der Does de volgende vragen:

1. Was het college al op de hoogte van de mogelijke financiële problemen bij

Reinaerde? Wat is bekend over de financiële problemen en hoe groot die zijn? Is er

momenteel contact? En zo nee: is het college van plan om contact op te nemen? Wat

is überhaupt het contact tussen Reinaerde en onze gemeente?

2. Op 11 van de 17 locaties van Reinaerde in de regio Utrecht zijn de inkomsten niet

kostendekkend en moeten meerdere plekken binnenkort sluiten of samengaan. Kan

het betekenen dat er binnenkort meerdere locaties worden gesloten? Heeft het

college contact over deze ontwikkeling met het bestuur/directie van Reinaerde?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om de dagbesteding te behouden, eventueel

met andere zorgaanbieders?

4. In artikel staat dat het gaat om 30 mensen maar verderop dat het om 2

Woerdenaren gaat. Hoe zit dat? Betekent dit dat de andere cliënten vanuit andere

gemeenten naar deze locatie in Woerden komen? Wat betekent het wegvallen van

deze voorziening voor onze gezamenlijke ( regionale) opdracht om voor inwoners te

zorgen voor goede en passende zorg?

5. Klopt het dat het alleen gaat om de dagbesteding die bij Ferm Werk wordt

aangeboden?

6. Hoeveel cliënten uit Woerden maken in het totaal gebruik van Reinaerde? Van welk

type zorg en begeleiding? En is er reden tot zorg om mogelijke andere sluitingen?

7. Drie jaar geleden moesten bewoners van een woonvorm voor lichamelijk

gehandicapten van Reinaerde aan de Selma Lagerlofweg in Woerden

noodgedwongen verhuizen omdat de zorginstelling niet meer de juiste zorg kon

bieden. Dat kwam de instantie op veel kritiek te staan. Zelfs in de Tweede Kamer

werden toen over het omstreden besluit vragen gesteld. Is bekend of naar aanleiding

van deze vragen actie is ondernomen? En/of dat wellicht de mogelijkheid om als

gemeente positie te hebben ten opzichte van zorgaanbieders is besproken?2/2

8. Wat is bekend over de projecten Mooi en De Koppel die worden genoemd als

plekken waar de cliënten terecht kunnen?

9. Het Digiteam in Woerden blijft wel bestaan. Maar wat zijn daar de vooruitzichten

gezien de financiële problemen van Reinaerde?

10. Wat betekent dit voor Ferm Werk? We hadden begrepen dat het combineren van

dagbesteding met beschut werk een uniek concept was waardoor de schotten tussen

de participatiewet en andere regelingen minder zouden zijn. Ooit opgezet onder de

naam Basis Arbeidsmarkt. Is er contact met Ferm Werk hierover en wat betekent dit

voor de ambities van Ferm Werk?

11. Er zijn veel meer samenwerkingsprojecten waar cliënten van Ferm Werk, mensen

met een beschut werk indicatie, dagbesteding en dergelijk terecht kunnen.

Bijvoorbeeld bij de gemeente zelf. Wat is het effect van deze sluiting hierop?

12. Welke dagbestedingsprojecten zijn er nog meer in Woerden en van welke

zorgorganisaties? Is daar contact mee over hun financiële positie? Is er meer reden

tot zorg? Welke mogelijkheden ziet het college om dergelijke verrassingen in de

toekomst te voorzien en wellicht te voorkomen?

13. Heeft de gemeente contact met de mensen die dit aangaat en hun verzorgers,

ouders en begeleiders? Kunnen bezorgde inwoners en hun verzorgers terecht bij de

gemeente met vragen en zorgen?

14. Is het college het eens met Progressief Woerden en Lijst van de Does eens dat we als

gemeente een verantwoordelijkheid hebben voor kwetsbare inwoners en dat we

plekken waar mensen terecht kunnen voor dagbesteding binnen de grenzen van onze

gemeente moeten koesteren?

15. Ziet het college mogelijkheden om een pro actieve rol te hebben ten opzichte van

zorgorganisaties die zorg en ondersteuning bieden aan onze inwoners en samen met

deze zorgaanbieders te borgen dat er een goed en inclusief aanbod is en blijft voor

iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft binnen onze gemeente?


Progressief Woerden, Coby Franken

Lijst van der Does, Herma Verbeij


Link naar artikel