Afgelopen vrijdag, 24 november 2023, zijn we tijdens een werkbezoek aan Huize Gaza in

Harmelen geïnformeerd over de situatie en de stand van zaken betreffende de bouw van

nieuwe appartementen voor bewoners die intramurale zorg behoeven en de renovatie

van de 17 aanleunwoningen. 

More...

De Zorggroep St. Maarten is reeds 10 jaar geleden gestart

met de ontwikkeling van dit project en heeft circa 18 miljoen beschikbaar gesteld om dit

plan te verwezenlijken. De planontwikkeling heeft inmiddels geleid tot een

haalbaarheidsonderzoek, deze is ingediend op 4 nov. 2021. Wij hebben tijdens de

rondleiding gezien en gehoord dat het gebouw zeer verouderd is en dat de kamers niet

meer voldoen aan de huidige wooneisen voor verpleeg-en verzorgingshuizen. De kamers

zijn klein en verouderd en niet meer geschikt voor het verlenen van intensieve zorg die

de bewoners nodig hebben. Hoewel alle medewerkers hun uiterste best doen om de

situatie voor de bewoners zo goed mogelijk leefbaar te houden, hebben we gezien dat de

verouderde situatie van het gebouw veel zorgen geeft en het welzijn van de bewoners in

de knel komt.

De bewoners komen hoofdzakelijk uit Harmelen/Woerden en de wachttijden zijn lang.

Voor de aanleunwoningen staan momenteel circa 110 mensen op de wachtlijst.

De Zorggroep St. Maarten heeft in het gesprek gemeld dat de urgentie m.b.t. de

verouderde huisvesting zeer hoog is voor de bewoners alsook voor de medewerkers. Zij

hebben zowel bestuurlijk als ambtelijk hier veel aandacht voor gevraagd maar ervaren

weinig urgentie vanuit de gemeente. Het heeft lang geduurd voordat er een reactie is

gekomen vanuit de gemeente op het ingediende haalbaarheidsonderzoek. Zij geven aan

dat initiatieven om tot nieuwbouw te komen de laatste jaren stagneren vanwege

capaciteitsproblemen bij de gemeente Woerden.

Wij willen u graag de volgende vragen voorleggen:

1. Bent u op de hoogte dat de Zorggroep St. Maarten met deze planontwikkeling al

sinds lange tijd ( circa 10 jaar) bezig is? En zo ja, kunt u aangeven welke

blokkades er liggen om deze plannen verder vorm te kunnen geven?

2. De Zorggroep St. Maarten geeft aan zelf te beschikken over de benodigde

financiële middelen (18 miljoen euro beschikbaar). Is dat voor u aanleiding om

het proces te versnellen?

3. Bent u op de hoogte van het gegeven dat door de lange doorlooptijd er nu minder

cliënten gehuisvest mogen worden? ( aanvankelijk mochten er 72 cliënten

gehuisvest worden, nu is dat door gewijzigd rijksbeleid nog maar voor 43 cliënten

van toepassing). Is het mogelijk om alsnog voor een grotere groep toestemming

te krijgen van het rijk voor extra intramurale zorgeenheden zeker gezien de

conclusies die uit het rapport woon-zorg onderzoek naar voren zijn gekomen?

4. Is het college het met ons eens dat het verouderde gebouw van woonzorgcentrum

Gaza leidt tot afname van het welzijn van deze kwetsbare groep ouderen?

5. Is het college met ons van mening dat de urgentie voor nieuwbouw en renovatie

zeer hoog is?

6. Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is m.b.t. het ingediende

haalbaarheidsonderzoek (deze ingediend op 4 november 2021)? Klopt het dat de

regel is dat een haalbaarheidsverzoek binnen 8 weken wordt behandeld en dat in

dit geval er 12 maanden verstreken zijn? Welke procedure wordt er gevolgd

wanneer een verzoek te laat is behandeld?

7. De Zorggroep St. Maarten heeft een jaar geleden meegedeeld gekregen dat de

Stichting op een projectenlijst komt te staan en dat het team vastgoed hen zou

benaderen als er een projectleider beschikbaar komt, zodat er mogelijkerwijs eenintentieoverkomst kan worden afgesloten om te onderzoeken of en hoe een

eventuele uitbreiding wel gerealiseerd kan worden.

Kan het college aangeven welke tijdstermijn hiervoor in het algemeen of middels

richtlijnen gehanteerd wordt? Klopt het dat de Zorggroep St. Maarten tot op

heden nog niet is benaderd en zo ja, is het college dan met ons van mening dat

het jammer is dat de Zorggroep St. Maarten zolang moet wachten op een reactie?

8. De Zorggroep St. Maarten heeft samen met de cliëntenraad van de zorginstelling

ong. 2 maanden geleden een burgerinitiatief m.b.t. nieuwbouw ingediend bij de

gemeente. Kunt u aangeven wat daar de stand van zaken van is?

9. Ziet het college mogelijkheden om op zeer korte termijn ambtelijke ondersteuning

toe te kennen zodat dit project met spoed verder uitgewerkt kan gaan worden?

Zo nee, is het dan mogelijk hiervoor externe inhuur voor in te gaan zetten?


Herma Verbeij, LijstvanderDoes

Femke Merel van Kooten i.s.m. Magda van den Heuvel, Splinter


Link naar artikel