Openbare ruimte

De openbare ruimte is het grondgebied dat de gemeente in onderhoud heeft en betreft het onderhoud van straten, parken, pleinen etc…  Bij de strategische heroriëntatie is afgesproken dat dit wel een tandje minder kan en dat we hiermee veel geld besparen. In het budget voor de openbare ruimte is echter te hardhandig gesnoeid, waardoor we met een openbare ruimte komen te zitten, waar voorlopig alleen nog iets kan worden gerepareerd of weggehaald wordt als het gevaar oplevert. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De komende jaren moet daarom bij de begroting een groter budget voor de openbare ruimte beschikbaar komen, want het kan toch niet zo zijn dat wij ons straks moeten schamen voor een rommelige stad/dorp/kern/wijk.

  •  Je veilig voelen en veilig zijn, is een groot goed. Helaas is dit door een terugtrekkende nationale politie de laatste jaren niet meer vanzelfsprekend. De betekenis van de politie voor de samenleving zal aanmerkelijk moeten verbeteren evenals de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burger.
  • Het is jammer dat de bereikbaarheid, bekendheid, aanwezigheid en doeltreffendheid van de politie is afgenomen. De wijkagent moet prominent aanwezig zijn in de wijken, waarbij de bereikbaarheid kan worden vergroot door in de wijk wekelijks een aantal uren een inloopspreekuur te houden in een openbare ruimte in de wijk. Een wijkagent, als vertrouwenspersoon hoort het begrip ‘kennen en gekend worden’ goed inhoud te geven. Hij/zij moet zich in de nerven van de samenleving ophouden waar hij/zij bewoners goed kan informeren.
  • Bij het niet altijd kunnen/willen of mogen invullen van deze belangrijke functie zullen BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) een deel van deze taak moeten overnemen. Deze ambtenaren moeten nauwer samenwerken met de politie zodat informatie uit de wijk/samenleving wordt opgepakt en gewaarborgd wordt.
  • Vrijwilligersorganisaties die overheidstaken hebben overgenomen en hiervoor nieuwe initiatieven nemen, ontwikkelen of ontplooien, behoren financieel ondersteund te worden door de gemeente Woerden.