Randwegen

Bij de aanleg van nieuwe wijken moet meer aandacht besteed worden aan mobiliteit. Dat wil zeggen dat er  voor wordt gezorgd dat de mensen die daar komen wonen ook met auto, fiets of lopend goed in en uit de wijk kunnen. Omwonenden van zo’n nieuwe wijk hebben er ook een belang bij dat dit goed geregeld wordt, want anders zullen zij de overlast hiervan gaan ondervinden. Daarom pleit LijstvanderDoes voor het raadpleging en zeggenschap van klankbordgroepen van omwonenden als deze mobiliteit ontworpen wordt. 

Westelijke randweg

Een goede bereikbaarheid en doorstroming van verkeer door de aanleg van randwegen is economisch gezien belangrijk voor een gezond leefklimaat en voor het functioneren van bedrijven. Tegelijkertijd bevorder je de gezondheid van de inwoners en het leefklimaat voor de bewoners van diverse wijken omdat door het aanleggen van randwegen het doorgaande verkeer niet door de wijken gaat.

Voor de doorstroming van het verkeer zal de Westelijke randweg vroeg of laat onmisbaar worden omdat de capaciteit van de Hollandbaan niet voldoende zal blijken als de Rembrandtbrug is aangelegd. Het beschikbare tracé ten westen van Woerden waar al gronden zijn gereserveerd ter hoogte van de rioolzuivering (Barwoutswaarder) kan hiervoor worden gebruikt. 

Oostelijke randweg

Aan de Oostzijde denkt LijstvanderDoes aan het doortrekken van de Ir. Enschedeweg naar Rijksweg A12 en verder via een parallelweg naar de afslag bij de Europalaan en naar de parallelweg bij Harmelen.

Deze randwegen moeten aangelegd worden met een goede balans tussen natuur en de ruimtelijke ontwikkeling (natuurinclusief). Ecologisch beheerde, bloeiende insectvriendelijke bermen die met elkaar verbonden zijn, vormen de Honing Snelweg en leveren een positieve bijdrage aan de flora en fauna in een grazige omgeving.

Voetganger en fietser

De positie van fietser en voetganger moeten verbeterd worden. 30 Km-gebieden dragen hieraan bij, maar ook veel andere aanvullende veranderingen zoals: het opheffen van de voorrang op de binnenring in het centrum van Woerden. Dit geeft de fietser die de binnenstad in wil een betere en veiliger positie.

Bij de herinrichting van wegen moet er rekening worden gehouden met snelfietsroutes. Deze routes moeten aan een paar voorwaarden voldoen nl: geen tot weinig obstakels, vlak asfalt, weinig last van ander verkeer door de fietser zoveel mogelijk voorrang te geven. Doordat deze fietsroutes stedelijke regio’s met elkaar verbinden wordt er gezorgd voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties. Deze snelle bereikbaarheid kan voor forensen een belangrijke stimulans zijn om de fiets te kiezen in plaats van de auto. Wat zowel files terugdringt als ook de uitstoot van fijnstof.