Het nieuwe Verkiezingsprogramma voor 2018-2022 is op de Algemene Leden Vergadering van 28 november 2017 vastgesteld.

Een aantal speerpunten uit ons programma worden hieronder vermeld; het volledige programma is hier te downloaden in PDF formaat.

Verkiezingsprogramma van 2018-2022

 • De Huisartsenzorg na 17 uur en in het weekend moet dichtbij georganiseerd worden.
 • Een Westelijke- en Oostelijke randweg in Woerden zijn dringend gewenst.
 • In alle wijken en kernen een 30 km regime dat gehandhaafd dient te worden. 
 • Een geluidswal aan de Noordzijde van Rijksweg 12 vanaf Harmelen tot voorbij de wijk Molenvliet. 
 • In de binnenstad van Woerden komt een bewaakte fietsenstalling. 
 • Alleen bouwen binnen de vastgestelde bebouwingsgrenzen ter bescherming Groene Hart. 
 • In kernen een voorkeursbeleid voor de eigen inwoners. 
 • Er moeten meer woningen komen voor starters en senioren. 
 • Meewerken aan nieuwe woonvormen voor ouderen zoals het concept Het Ouden Huis. 
 • In alle wijken en kernen moeten ontmoetingsplaatsen komen voor senioren. 
 • Een beleid voeren opdat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven, indien onmogelijk nieuwe woonvormen. 
 •  Meer bloeiende bomen en struiken voor versterking positie bijen, hommels, vlinders en vogels.  
 • Er moet een Bomenbeleidsplein komen waarin een degelijk Bomenbeleid wordt vastgelegd. 
 • De bio diversiteit in de natuur moet centraal staan.Polder Haanwijk en Bijleveld in Harmelen moeten groen blijven. 
 • De wijkagent of BOA (Bijzondere Opsporingsambtenaar) moet terug in de wijken voor verbeteren veiligheid. 
 • Deze ambtenaren moeten zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar zijn. 
 • Er moet sober doch doelmatig worden omgegaan met ons belastinggeld. 
 • Vluchtelingen toelaten naar draagvlak en draagkracht. 
 • Jeugdsport en gehandicaptensport meer stimuleren door extra subsidie voor jeugdigen. 
 • De eenzijdige samenstelling van wijken doorbreken. 
 • Geen olie-of gaswinning onder Woerden. 
 • De opgave in het Klimaatakkoord kritisch bezien en zo nodig aan de rem trekken. (geen windturbines)
 • De financiële gevolgen van ombouw Schilderskwartier naar aardgasvrij niet eenzijdig afwentelen op bewoners. 
 • Budgetten voor Zorg en Welzijn worden uitsluitend daaraan besteed. 
 • Het oerwoud aan regels bij evenementen verminderen. 
 • Herstructurering van bedrijfs-en kantoorruimten stevig stimuleren. 
 • Alternatieve energievormen kritisch beoordelen op toepasbaarheid. 
 • Wethouders zijn woonachtig in Woerden. 
 • Zorgen voor voldoende industrieterreinen voor onze lokale industrie. 
 • Het Groene Hart is uniek in de randstad en verdient bescherming. 
 • Goede fietsverbindingen uitbreiden en opwaarderen. 
 • De omgeving van scholen veiliger inrichten.
 • Ook in de toekomst moet het St. Antonius Ziekenhuis Woerden (voorheen Zuwe Hofpoort Ziekenhuis) een zo breed mogelijke zorg en dienstverlening blijven bieden. Dit mag niet ondergeschikt worden aan de plannen van het St. Antonius om het ziekenhuisterrein te ontwikkelen voor woningbouw.
 • Het slopen van het gebouw van het voormalige Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is een enorme kapitaalvernietiging die zeker niet in het belang is van de inwoners van Woerden met zijn aanliggende kernen en wijken en omliggende plaatsen.
 • Woerden met een verzorgingsgebied van 120.000 mensen, moet ernaar blijven streven om een volwaardig Streekziekenhuis terug te krijgen.