Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. U had de mogelijkheid om te kiezen voor een nieuwe gemeenteraad. Hieronder staat het verkiezingsprogramma van LijstvanderDoes, dat samen met onze leden is vastgesteld. Het programma van LijstvanderDoes geeft u inzicht in onze denkbeelden, wat wij van plan zijn en wat wij wensen voor Woerden in de jaren na de verkiezingen. Onze denkbeelden en plannen hebben wij opgehaald vanuit de samenleving van de hele gemeente Woerden inclusief Harmelen, Kamerik en Zegveld. 

Onderstaand even wat uitgesproken speerpunten uit ons programma:

 • Energietransitie: Wij zijn voor het oplossen van de klimaatcrisis maar niet tegen elke prijs. Daarom zijn wij voor een zonnelint en tegen turbinewind! Energie uit windturbines is niet duurzaam want de wieken zijn niet recyclebaar, en de turbines leveren ook nog eens gezondheidsrisico’s op die nog onvoldoende onderzocht zijn, zie verder ons verkiezingsprogramma.
 • Zorg: Wij vinden dat 24/7 zorg in Woerden terug moet komen, liefst in de vorm van een streekziekenhuis, maar in ieder geval een huisartsenpost en medicijnverstrekking.
 • Natuur: Wij vinden dat natuur meer gewaardeerd en beschermd moet worden. “want zonder de bij sterven wij”. Dat zei Einstein al!

LijstvanderDoes is een laagdrempelige partij voor alle Woerdenaren in de gemeente. Dus ook voor de kernen Harmelen, Kamerik en Zegveld. Wekelijks op woensdag van 11.00 tot 12.00 uur kunt u ons vinden in de Reehorst aan de Rijnstraat in Woerden, en maandelijks op de laatste woensdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur in het Dorpshuis in Harmelen. Daar kunt u terecht met al uw politieke vragen of problemen en gaan wij met u in gesprek om van gedachten te wisselen en zo nodig proberen wij u te helpen. U bent van harte welkom en velen gingen u al voor. Maar natuurlijk staan wij ook per mail of telefonisch altijd voor u klaar.


De lokale partij LijstvanderDoes is de tweede partij van Woerden. Wij zitten met 6 raadsleden en 3 fractieassistenten in de Woerdense gemeenteraad. Ook hebben wij een kieslijst met enthousiaste leden van diverse leeftijden van 19 tot 80 jaar. Omdat wij een lokale partij zijn worden wij niet gehinderd door partijorders vanuit Den Haag en kunnen wij, onafhankelijk en laagdrempelig, er voor onze inwoners zijn.


LijstvanderDoes is niet rechts of links, maar gebruikt het gezonde verstand. We kijken niet naar geslacht, huidskleur of geloof en komen op voor alle inwoners. LijstvanderDoes is een partij die met u in gesprek blijft en u als inwoner wil betrekken bij de politiek. Wij fractieleden van LijstvanderDoes gaan het liefst de straat op om met u in gesprek te gaan, dat vinden wij veel belangrijker dan vergaderen in het gemeentehuis. Wilt u meer van ons weten, of wilt u zich wellicht bij ons aansluiten? U bent van harte welkom!


Lenie van Leeuwen

1. ZORG

HAP en SEH

 • De Huisartsenpost (HAP) en de Spoed Eisende Hulp (SEH) zijn een basisvoorziening en moeten dus terugkomen. Het verkrijgen van medicijnen en medische hulp in Woerden moet weer mogelijk worden voor 24 uur per dag en in het weekend.
  Pijnlijk is dat in een grote plaats als Woerden geen directe medische raadgevende hulp te krijgen is buiten kantoortijden, bij wie en wat voor instantie dan ook, zelfs niet bij je huisarts. Het krijgen van medicijnen is ook al niet gemakkelijk ’s avonds en in het weekend. Dit terwijl de dierenarts 24/7 te raadplegen is, zelfs in het weekend!
 • Ook in de toekomst moet het St. Antonius Ziekenhuis Woerden (voorheen Zuwe Hofpoort Ziekenhuis) een zo breed mogelijke zorg en dienstverlening blijven bieden. Dit mag niet ondergeschikt worden aan de plannen van het St. Antonius om het ziekenhuisterrein te ontwikkelen voor woningbouw.
 • Het slopen van het gebouw van het voormalige Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is een enorme kapitaalvernietiging die zeker niet in het belang is van de inwoners van Woerden met zijn aanliggende kernen en wijken en omliggende plaatsen. Daar blijven wij ons dan ook met nadruk tegen verzetten.
 • Woerden heeft een verzorgingsgebied van 120.000 mensen, en LijstvanderDoes blijft streven om een volwaardig Streekziekenhuis terug te krijgen. Maar eerst willen we in ieder geval een huisartsenpost met SEH en apotheek terug!!

Overige zorg

 • De verpleeghuiszorg als een laatste opvang mogelijkheid voor mensen die extra medische aandacht nodig hebben, zoals die wordt gegeven in bijvoorbeeld het Weddesteyn en de Vijverhof, moet in de gemeente Woerden blijven bestaan. Wij willen graag dat deze hulp wordt uitgebreid met alternatieve woonvormen voor ouderen, met en zonder hulp.
 • Naast thuiszorg is er ook particuliere huishoudelijke hulp via de WMO. Kwaliteitstoetsing hiervan is belangrijk, het terugdringen van overbodige administratieve werkzaamheden is nodig. Er kan op dat vlak volgens LijstvanderDoes best wel wat worden geschrapt. Ook wil LvdD dat bevorderd wordt dat mensen met een voldoende inkomen, huishoudelijke hulp zelf weer gaan financieren en dit niet afwentelen op de gemeenschap. Ook al hebben ze er van rechtswege wel recht op. Immers personeel is moeilijk te krijgen, en schaars. Dus als deze mensen hulp krijgen ontstaan er wachtlijsten, waardoor de kwetsbare mensen niet aan bod komen.
 • Verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid zijn de pijlers in de samenleving en in ons beleid. LijstvanderDoes heeft een samenleving voor ogen waarin ook kwetsbare burgers zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
 • Er moet rekening worden gehouden met inkomen en draagkracht bij het stapelen van de kosten uit de eigen bijdrage, waarbij niet voorbij mag worden gegaan aan betaalbaar passend vervoer voor ouderen.
 • Er moet één loket komen waar inwoners terechtkunnen voor alle vragen en antwoorden. Momenteel zijn dat er twee, namelijk Woerden Wijzer en Ferm Werk. Eén loket voorkomt het onnodig doorverwijzen.
 • Communicatie met de burger mag niet volledig afhankelijk zijn van het gebruik van internet. Het taalgebruik moet voor iedereen in een te begrijpen eenvoudig Nederlands zijn. (Jip en Janneke taal)
 • Jeugdhulp mag beslist geen ondergeschoven kind worden en KOPP-kinderen (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen ) moeten blijvend worden ondersteund en niet in de steek worden gelaten. Hiermee wordt voorkomen dat deze kinderen ontsporen en het spoor bijster raken.

2. VEILIGHEID

Verkeer

 • Een goede bereikbaarheid en doorstroming van verkeer door de aanleg van randwegen is economisch gezien belangrijk voor een gezond leefklimaat en voor het functioneren van bedrijven. Tegelijkertijd bevorder je de gezondheid van de inwoners en het leefklimaat voor de bewoners van diverse wijken omdat door het aanleggen van randwegen het doorgaande verkeer niet door de wijken gaat.
 • Voor de doorstroming van het verkeer zal de Westelijke randweg vroeg of laat onmisbaar worden omdat de capaciteit van de Hollandbaan nu al niet voldoende is en dat zal alleen maar erger worden als de nieuwe brug over de Oude Rijn is aangelegd. Het beschikbare tracé ten westen van Woerden waar al gronden zijn gereserveerd ter hoogte van de rioolzuivering (Barwoutswaarder) kan worden gebruikt voor aanleg van de Westelijke randweg. Uit ontwikkeling van dit gebied tot een werk/woongebied zal de Westelijke randweg betaald kunnen worden.
  Aan de Oostzijde denkt LijstvanderDoes aan het doortrekken van de Ir. Enschedeweg naar Rijksweg A12 en verder via een parallelweg naar de afslag bij de Europalaan en naar de parallelweg bij Harmelen.
 • Deze randwegen willen we aanleggen met een goede balans tussen natuur en de ruimtelijke ontwikkeling (natuurinclusief). Ecologisch beheerde, bloeiende insectvriendelijke bermen die met elkaar verbonden zijn, vormen zo een Honing Snelweg en leveren een positieve bijdrage aan de flora en fauna in een grazige omgeving. 
 • De positie van fietser en voetganger willen we verbeterd zien. Dat willen we doen met 30 Km-gebieden, maar ook met andere aanvullende veranderingen zoals: het opheffen van de voorrang op de binnenring in het centrum van Woerden. (auto te gast) Dit geeft de fietser die de binnenstad in wil een veiliger positie.
  Ook rondom de scholen moet de omgeving veiliger worden, zodat kinderen ongehinderd naar school kunnen. Wij willen dit doen door per school te bekijken wat de beste oplossing is. (maatwerk)
 • Bij de herinrichting van wegen willen we dat er rekening wordt gehouden met snelfietsroutes. Deze routes moeten aan een paar voorwaarden voldoen namelijk: geen tot weinig obstakels, vlak asfalt, weinig last van ander verkeer door de fietser zoveel mogelijk voorrang te geven. Doordat deze fietsroutes stedelijke regio’s met elkaar gaan verbinden wordt gezorgd voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties. Deze snelle bereikbaarheid kan voor forensen een belangrijke stimulans zijn om de fiets te kiezen in plaats van de auto. Wat zowel files terugdringt als ook de uitstoot van fijnstof. Dit willen we bereiken door bij het maken van de plannen goede kaders mee te geven aan de plannenmakers.
 • Om het fietsverkeer naar de binnenstad van Woerden nog meer te bevorderen, moeten er bewaakte fietsenstallingen en fietsenrekken komen en oplaadpunten voor de elektrische fietsen. De bewaakte fietsenstalling zou door de gemeente aangelegd en door een ondernemer beheert kunnen worden. 
 • De verkeerssituatie op Haanwijk is niet ideaal voor fietsers en zelfs gevaarlijk. Wij willen onderzoeken hoe dit op te lossen is. Bijvoorbeeld door auto’s via een verbindingsweg de randweg bij Harmelen op te laten rijden, zodat Haanwijk veiliger wordt voor fietsers.

Parkeren

 • Vooral in de binnenstad is er een tekort aan parkeerplekken, en om een betere verdeling te krijgen van de schaarse parkeerplekken is met ingang van mei 2021 een nieuw parkeerbeleid van kracht geworden. Dit parkeerbeleid blijkt alles behalve goed doordacht te zijn en stuit op veel weerstand van ondernemers en bewoners van de binnenstad, terwijl bezoekers dit beleid als ongastvrij betitelen en Woerden gaan mijden. Dit kan niet de bedoeling zijn. LijstvanderDoes is zelfstandig bezig alle signalen op te halen en de verantwoordelijke wethouder te vragen vaart te zetten achter de evaluatie en de bezwaren en problemen op te lossen. De oplossing ziet LijstvanderDoes in 1 gebied voor vergunninghouders (ondernemers en inwonenden van de binnenstad) en niet al die verschillende zones die aanleiding geven tot verwarring en het tekort aan plekken in de ene straat laten oplopen, terwijl in een andere straat de hele dag lege plekken zijn. Om het parkeren in de parkeergarages aantrekkelijker te maken, vooral voor bezoekers, zouden wij (zoals in veel plaatsen al gebeurd) het eerste uur in de garage gratis willen maken. Een motie voor een proef van 2,5 maand, die wij hierover indienden is unaniem aangenomen. Hopelijk zal na de proefperiode blijken dat de kosten van dit gratis uur erg meevallen en zal het blijvend ingevoerd worden. Ook willen wij dat de parkeertijd bovengronds die nu nog 2 uur is, naar 3 uur gaat, en dat mensen die slecht ter been zijn, en een vergunning hebben, wel op straat kunnen parkeren.

Scholen

 • De verkeersveiligheid om en nabij scholen moet worden verbeterd. Voor scholen die aan wegen liggen met veel doorgaand verkeer zijn verkeers-remmende maatregelen nodig. En per school maatwerk om zo goed mogelijke resultaten te krijgen.

Openbare veiligheid

 • Je veilig voelen en veilig zijn, is een groot goed. Helaas is dit door een terugtrekkende nationale politie de laatste jaren niet meer vanzelfsprekend. De betekenis van de politie voor de samenleving zal aanmerkelijk moeten verbeteren evenals de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burger.
 • Het is jammer dat de bereikbaarheid, bekendheid, aanwezigheid en doeltreffendheid van de politie is afgenomen. De wijkagent moet volgens ons prominent aanwezig zijn in de wijken, waarbij de bereikbaarheid kan worden vergroot door in de wijk wekelijks een aantal uren een inloopspreekuur te houden in een openbare ruimte in de wijk of dorp. Een wijkagent, als vertrouwenspersoon hoort het begrip ‘kennen en gekend worden’ goed inhoud te geven. Hij/zij moet zich in de nerven van de samenleving ophouden waar hij/zij bewoners goed kan informeren.
 • Bij het niet altijd kunnen/willen of mogen invullen van deze belangrijke functie zullen BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) een deel van deze taak moeten overnemen. Deze ambtenaren moeten nauwer samenwerken met de politie zodat informatie uit de wijk/samenleving wordt opgepakt, en preventief handelen veel onnodige onrust voorkomt.
 • Vrijwilligersorganisaties die overheidstaken willen overnemen en hiervoor nieuwe initiatieven nemen, ontwikkelen of ontplooien, horen financieel ondersteund te worden door de gemeente Woerden.

3. WERK en INKOMEN

hulp bij inkomen en werk

 • Werk en inkomen zijn erg belangrijk voor inwoners. Als iemand daar zelf niet in kan voorzien is hulp daarbij vanuit de gemeente nodig.
 • LijstvanderDoes vindt dat armoede zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Als het kan door de eigen kracht van betrokkenen zelf te benutten en waar noodzakelijk ondersteuning te geven.
 • Het is belangrijk dat de gemeente Woerden met armoedebeleid probeert de instroom in de bijstand zoveel mogelijk te voorkomen. Dit door proactief en tijdig samen met de betreffende inwoners in te zetten op alle mogelijkheden.
 • Er zal maximaal ingezet moeten worden op het zoeken naar ( passend) werk voor de mensen die dreigen in de bijstand te komen en de mensen die nu al in de bijstand zitten. Voorop staat het belang van de inwoners die het betreft. Waar commerciële partijen worden ingezet moet dat zoveel mogelijk gebeuren op basis van gesloten portemonnee. Vanaf het begin moet duidelijk zijn wat men wil bereiken en hoe. Het accepteren van werk kan een armoedeval veroorzaken, dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor mensen met een uitkering mag een tegenprestatie worden gevraagd in de vorm van vrijwilligerswerk.
 • Het armoedebeleid moet er ook op gericht zijn dat de voedselbank in Woerden niet meer nodig is. Zolang dit echter nog niet het geval is moeten initiatieven door en voor de inwoners op dit gebied worden echter wel gesteund blijven door de gemeente.
 • Omdat draagvlak bij de inwoners bepalend is willen wij voor de huisvesting van statushouders dat slechts een beperkte groep statushouders toegelaten wordt. We vinden het ook belangrijk dat de inwoners hierbij betrokken worden. Voorkomen moet worden dat statushouders voorrang krijgen op de wachtlijsten bij de toewijzing van woningen.
  Integratie is de leidraad. Dit kan worden bereikt door de huisvesting zo gespreid
  mogelijk toe te wijzen om zo gettovorming te vermijden in wijken en kernen. De regering in den Haag wijst aan gemeenten een groot aantal statushouders toe om te huisvesten. Wij vinden dat het Rijk hiervoor dan ook de benodigde middelen moet leveren, zodat met behulp van tijdelijke huisvesting deze mensen kunnen wonen zonder de lokale huisvestingsmarkt extra te verstoren. 

jongerenbeleid

 • LijstvanderDoes vindt het belangrijk dat jongeren betrokken worden bij alle zaken die hen aangaan. We vinden dan ook dat er een actieve Jongerenraad moet komen voor en door jongeren. Het zou mooi zijn als burgers hiervoor de initiatieven ontwikkelen, maar de gemeente kan niet achterblijven. LijstvanderDoes wil hiervoor in de nieuwe periode activiteiten gaan ontwikkelen.
 • We willen een goede intensieve samenwerking gericht op vertrouwen tussen gemeente en scholen, hierdoor kan vroegtijdige uitval van scholieren worden tegengegaan. Dit om te voorkomen dat deze groep jonge mensen de aansluiting op de samenleving en de arbeidsmarkt mist.
 • Er moeten natuurspeeltuinen aangelegd worden waarin kinderen kunnen spelen en tegelijkertijd veel kunnen leren over de natuur.
 • Het overbrengen van kennis over de natuur aan kinderen is erg belangrijk, zodat zij al jong met de natuur vertrouwd raken. De NME (Natuur & Milieu Educatie), IVN ( Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid), KNNV(Koninklijke Nederlandse
  Natuurhistorische Vereniging, een vereniging voor veldbiologie), en andere natuurverenigingen spelen hierin een cruciale rol en kunnen op de steun van LijstvanderDoes rekenen.

seniorenbeleid

 • Actief kunnen zijn en blijven in de samenleving is van zeer grote waarde. Hiervoor moeten eerstelijnsvoorzieningen zoveel mogelijk in wijken en kernen behouden blijven en actief bevorderd worden. Initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten moeten gestimuleerd en gesteund worden. In elke wijk of kern moeten er laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn waar men om eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen elkaar op een ontspannen wijze kan ontmoeten zoals in bibliotheken, dorpshuis, buurthuis of verenigingsgebouw.
 • LijstvanderDoes vindt dat er aandacht en medewerking moet zijn voor alternatieve woonvormen voor ouderen zoals “Het Ouden Huis”. Dit is een woonvorm met sociale huisvesting voor ouderen waarbij men zowel met als zonder zorg kan blijven wonen en niet meer hoeft te verhuizen als een van de partners hulpbehoevend wordt. Een aantal jongeren wordt hier goedkoop gehuisvest als vergoeding voor het verrichten van hand- en spandiensten. Als mooie bijkomstigheid brengt dit ook nog eens de doorstroom in de woningmarkt op gang, zodat ook meer woningzoekenden aan een huis kunnen komen. 
 • We vinden het belangrijk dat ouderen zelf worden gehoord en gezien. Het instellen van een Seniorenraad die de gemeente (en gemeenteraad) adviseert vinden we daarom van wezenlijk belang. 
 • In de gemeente Woerden functioneert een participatieraad. Deze raad moet voldoende stem krijgen. Adviezen dienen zeer serieus genomen te worden door de gemeente en slechts op grond van goede argumenten kunnen worden afgewezen. 

kunst en Cultuur

 • Muziekgezelschappen zoals fanfarekorpsen en harmonieën die onze samenleving kleuren, moeten, indien noodzakelijk, op subsidietoekenning kunnen
  rekenen. De aanschaf van uniformen en instrumenten vormt een grote kostenpost en dat kan vaak niet alleen vanuit de contributie worden bekostigd.
 • De subsidies van de grote culturele instellingen de zogenaamde C5 (Klooster, Museum etc..) dienen wel goed bewaakt te worden, zodat niet de groten alle geld opmaken en er niets overblijft voor de kleine initiatieven.
 • Bij het ontwerpen en plaatsen van nieuwe kunstwerken willen we de inwoners meer betrekken. Kunst is van ons allemaal. Dus bij aanschaf van een nieuw kunstwerk graag participatie van de inwoners.
 • Bibliotheken (ook in de kernen) zijn een basisvoorziening en een plek voor iedereen waar je kennis op kunt doen over kunst en cultuur. Ook het maatschappelijk nut voor educatie van jong en oud op deze ontmoetingsplek staat vast, zeker in deze tijd waar door internet de jeugd minder aan lezen toekomt. Onontbeerlijk is de begeleiding van alle vrijwilligers in deze sector, wij willen hen waarderen en blijvend steunen.
 • We vinden dat nieuwe initiatieven voor culturele activiteiten in eerste instantie dienen te komen van de inwoners zelf. De zo nodig ondersteunende rol van de gemeente kan alleen op basis van gemaakte afspraken die meetbaar en prestatiegericht zijn.

4. RUIMTELIJKE ORDENING

Kernen en wijken

 • Wijk- en dorpsplatforms zijn belangrijke organen. Geef ze voldoende verantwoordelijkheid en speelruimte. Ze hebben immers een belangrijke signalerende rol op het gebied van hulpvragen, vereenzaming en alles wat er speelt in de wijk of het dorp. Bij enkele platforms loopt het goed, maar er zijn ook een aantal waarmee de communicatie beslist verbeterd moet worden.
 • Periodiek en actief overleg van het gemeentebestuur met plaatselijke geloofsgemeenschappen en wijkverenigingen levert een positieve bijdrage aan het signaleren/oplossen van problemen.
 • LijstvanderDoes is er voor alle inwoners. Kernen verdienen dezelfde aandacht als Woerden zelf. Het eigen karakter van de kernen moet zoveel mogelijk in stand gehouden worden en bij beslissingen dient hier ook terdege rekening mee gehouden te worden.
  Concreet betekent dit:
  • dat er in iedere kern basisvoorzieningen zijn,
  • dat de belangen van de kernen behartigd worden door en voor de inwoners van de kernen, bijv. door dorps-/wijkplatformen,
  • dat vanuit de kernen de gemeente Woerden makkelijk bereikbaar is, zowel fysiek als digitaal.
  • Dat de kernen optimaal worden geïnformeerd over zaken die de betreffende kern betreffen. Nog te vaak weten inwoners van de kernen te weinig over de besluiten van college en raad. Wij willen dat de communicatie hieromtrent sterk verbetert. Na al die jaren van samengaan signaleren wij dat de kernen zich nog niet voelen als één gemeente Woerden. 

huisvesting

 • De door de Provincie vastgestelde rode contouren (bebouwingsgrenzen/lijnen) rondom Woerden en de kernen zijn leidend in het beschermen van de groene buitengebieden. Binnen deze contouren zijn er tot zeker 2040 volop bouwmogelijkheden met als voorkeur compacte bebouwing.
 • Omdat wij aangesloten zijn bij de regionale huisvestingsverordening, kunnen mensen uit de regio, zoals Utrecht, hier inschrijven op een huurwoning. Wij vinden dat onderzocht zou moeten worden of en hoe er een mogelijkheid is om bij inschrijving op huur- en koopwoningen onze mensen uit de gemeente Woerden en Harmelen voorrang te verlenen. Ook de landelijke overheid kijkt hier al naar. Voor Kamerik en Zegveld gelden deze maatregelen al omdat die klein genoeg zijn.
  Ook willen wij ons inzetten tegen het opkopen van huizen door beleggers, die de woningen daarna duur verhuren. Wij willen dat in Woerden meer eigenbewonings maatregelen worden getroffen, en dat er bij nieuwbouwwoningen een anti-speculatie beding gaat gelden. Ook vinden wij dat het verkopen van nieuwbouwhuizen per opbod niet toegestaan moet worden!
 • Om te voorkomen dat Utrecht tegen Harmelen aan groeit, willen wij graag een groene buffer tussen Harmelen en Utrecht. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de aanleg van een (recreatie en/of voedsel)bos. Dit bos zou dan tevens kunnen dienen voor de opvang van fijnstof vanaf de A12 en de opvang van CO2. Zo kun je een win/win situatie creëren.
 • Initiatieven die leiden tot het bouwen van sociale starters-/seniorenwoningen moeten bevorderd worden. Deze woningen geven minder draagkrachtigen toegang tot een woning en het bevordert de doorstroming. Nieuwe initiatieven worden met een open blik bekeken. Onderzocht moet worden of het bouwen in eigen beheer op grotere schaal in Woerden mogelijk is. Belangrijk is dat eigen inwoners een betaalbaar huis in hun eigen omgeving kunnen vinden, en ook dat kinderen van onze inwoners als ze dat willen, in Woerden kunnen blijven wonen.
 • Ook initiatieven voor het ontwikkelen van mogelijkheden voor tiny houses steunen wij. Dit zou een snelle en goede oplossing kunnen zijn voor een gedeeltelijke oplossing van de woningnood. En zeker ook geschikt zijn voor starters op de woningmarkt of voor tijdelijke bewoning door vluchtelingen.
 • De eenzijdige samenstelling van diverse wijken moet doorbroken worden. Dit
  is slecht voor de integratie van nieuwkomers. Sociaaleconomische onbalans
  leidt tot verpaupering van een wijk. Wij pleiten daarom voor spreiding van nieuwkomers over heel de gemeente Woerden.
 • Er moeten voldoende huurwoningen zijn voor met name de eigen inwoners als ook voor nieuwkomers. Voorrangsmogelijkheden voor eigen inwoners moeten we onderzoeken en toepassen.
 • Bij nieuwbouwprojecten moet er sprake zijn van een divers aanbod, waarbij de standaard voor sociale woningbouw minimaal 25% moet zijn. Dit wordt tot nu toe nog niet gehaald ook niet op jaarbasis. Dat moet veranderen.
 • Wij bouwen voor onze inwoners, dus het kan niet de bedoeling zijn dat beleggers de schaarse woningen wegkopen voor de neus van onze eigen inwoners. Om dat te voorkomen willen wij dat er een eigen bewoningsverplichting komt met een anti-speculatiebeding. 

Verkeer

 • LijstvanderDoes vindt een goede ontsluiting aan de West-, en Oostzijde van Woerden dringend noodzakelijk. Woerden-West zit al 30 jaar te wachten op een goede randweg. De Oostkant is ook steeds meer aan het dichtslibben. Er is veel sluipverkeer door de woonwijken en dit leidt geregeld tot overlast en gevaarlijke situaties.
  Beide randwegen zijn belangrijk voor de doorstroming, het welzijn en de veiligheid van de bewoners. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken zoals Middelland en Snellerpoort, zullen goede ontsluitingswegen een noodzaak zijn. De Verkeersvisie 2030 is daarbij leidend. In de verkeersvisie wordt aangegeven dat verkeer dat niet in Woerden hoeft te zijn, eromheen geleid dient te worden. Laten we de hele Verkeersvisie gebruiken en uitvoeren, en niet steeds maar gedeeltes hiervan verwezenlijken.
 • Roet en fijnstof benadelen de gezondheid in ernstige mate. We zijn er voorstander van om hier samen met de omwonenden maatregelen tegen te nemen. Bewoners hebben recht op een veilige en gezonde leefomgeving.
 • Geluidsoverlast is op diverse plekken in de gemeente te groot. Daarnaast is de uitstoot van fijnstof en roet zeer ongezond. Bewoners die dicht langs de rijksweg A12 wonen klagen hier al jaren over. LijstvanderDoes heeft inmiddels een motie ingediend over zonnelinten langs en tussen de A12 bij voorkeur op een geluidswal/scherm. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Met deze motie slaan we twee vliegen in één klap. We kunnen de geluids- en stofhinder beperken en ook nog eens grootschalig energie opwekken. De bedoeling is dat het geluidsscherm/wal loopt vanaf de Oostelijke Randweg in Harmelen tot voorbij de wijk Molenvliet in Woerden. Geluidswal en de opbouw daarvan moeten zodanig opgesteld worden dat deze geen belemmering vormt voor bijvoorbeeld agrariërs. De geluidswal/scherm mag geen opmaat worden en aanleiding geven tot verdere bebouwing direct langs de A12. Het dorp Harmelen moet een groene buffer blijven tussen het oprukkende Utrecht en de gemeente Woerden.

recreatie

 • Om te recreëren moeten er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn. We vinden het belangrijk dat we daarbij zuinig zijn op de natuur en daarmee respectvol omgaan.
 • In alle kernen dienen recreatievoorzieningen te komen. We willen graag meerdere kleinere recreatiemogelijkheden creëren om zo spreiding van de recreanten mogelijk te maken. We denken daarbij aan kleinschalige natuurgebieden in alle kernen zoals bijvoorbeeld een tiny forest.
 • De recreatieplas in Snel en Polanen moet een voorziening worden die tegemoet komt aan de wensen voor recreatie met respect voor de natuur. Ook dient rekening gehouden te worden met (geluids) overlast voor omwonenden. Bij de inrichting moeten exploitanten eerlijke en gelijke kansen hebben om hun plannen te kunnen uitvoeren. Evenementen moeten evenredig worden verdeeld over alle beschikbare locaties.
 • Het kassengebied in Harmelen, dat op termijn gaat verdwijnen, zou onder andere ingericht kunnen worden als een groene recreatiebuffer tussen de oprukkende stad Utrecht en het dorp Harmelen.
  De transport ondernemer Snel, zit nu in Middelland, op een stuk grond waarop de gemeente graag woningbouw zou zien. Deze ondernemer wil graag uitbreiden en heeft totaal ongeveer 20 ha grond nodig. Deze grond zou nabij de Rijksweg moeten liggen. Het kassengebied biedt ook hiervoor een goede mogelijkheid. Als je een bos ervoor legt, dan is het vanaf het dorp niet zichtbaar, en creëer je een win/win situatie. 

5. NATUUR en MILIEU

LijstvanderDoes staat voor letterlijk groen: een duurzame, bloeiende gemeente, met groene daadkracht, in het mooie Groene Hart!

Groene Hart, polders en natuurbeleving

 • Woerden noemt zich de hoofdstad van het Groene Hart. Daaruit spreekt verantwoordelijkheid voor behoud, beheer en inrichting van dit nog open en weidse gebied dat bedreigd wordt door oprukkende bebouwing van Randstad-steden. Gelukkig wordt dit van rijkswege ook bevestigd in het NOVI rapport. Hierin staat dat ook het rijk het belangrijk vindt dat het Groene Hart groen blijft en in 2030 nog groener is.
 • LijstvanderDoes vindt dat aantasting door verdere bebouwing of anderszins zoals windmolenparken en zonnepaneelweiden op kostbare agrarische gronden, zoveel mogelijk voorkomen moet worden. De hier wonende en werkende agrariërs onderhouden dit gebied en hun op het land grazende koeien en schapen kenmerken het landschap. LijstvanderDoes is voorstander van bedrijven waar biologisch verantwoord en circulair gewerkt wordt.
 • De polders Wulverhorst , Bijleveld en Haanwijk moeten groen blijven, ook als buffer tegen evt. oprukkende bebouwing van omliggende gemeenten zoals Utrecht. Wij pleiten voor aanleg van kleine bossen met omgevingseigen bomen op de grens van Utrecht en Woerden en langs de A12 om de gezondheid te bevorderen en het milieu en klimaat te verbeteren. Het Groene Hart is uniek in de randstad en verdient bescherming.
 • Het Groene Hart is een belangrijke broedplaats voor weidevogels, waaronder onze nationale vogel de Grutto. Het gaat helemaal niet goed met onze weidevogels. De aantallen nemen nog dramatisch steeds af. Ook insecten waaronder bijen en vlinders zijn afhankelijk van ons boerenland. Het buitengebied is door eenzijdig gebruik van Engels raaigras inmiddels in een aantal opzichten in de loop van de tijd een ecologische groene woestijn geworden. Een aantal boeren zien dat ook in en leggen langs de randen van weilanden, akkers en sloten kruidenrijke bermen aan. Dit willen wij graag stimuleren.
 • Daarom ziet LijstvanderDoes in dat natuurvriendelijke landbouw met kruidenrijke graslanden noodzakelijk is. Biologische en circulaire landbouw en veeteelt is een stap in de goede richting en kan op onze steun rekenen .
 • Het Brediuspark is een oase aan de stadsrand van Woerden en een unieke plek voor natuurbeleving, natuureducatie en kleinschalige recreatie. Met steun van de gemeente heeft het landgoed een fraaie opwaardering gekregen. In het platform Landgoed Bredius participeren alle bij het park betrokken instanties naar tevredenheid. LijstvanderDoes blijft met belangstelling de verdere plannen tot behoud, inrichting en beheer van het landgoed volgen en natuurlijk genieten van dit mooie stukje Woerden!
 • Zo heeft LijstvanderDoes ook aandacht voor de Kievit in Harmelen, het Vijverbos in Harmelen, Natuurgebieden langs de A12, Zegveld Ooievaarsdorp en Kamerik met het Oortjespad. Instandhouding van deze gebieden heeft onze steun.

Riooloverstorten

 • LijstvanderDoes maakt zich ernstig zorgen over de grote riooloverstortplaatsen. Bij hevige regenbuien wordt in onze gemeente op ongeveer 70 plaatsen sterk verontreinigd water via riool- overstorten geloosd. Hierdoor ontstaan risico’s voor de volksgezondheid en aantasting van natuurwaarden. Ze vormen een ernstig probleem voor het milieu en passen niet bij een gemeente die duurzaam en klimaatneutraal wil zijn.
  LijstvanderDoes pleit voor het ontwikkelen van een meerjarenplan om tot een oplossing van dit probleem te komen.

Bomenbeleidsplan

 • Bomen zijn de longen van de aarde. In een bebouwde en versteende omgeving scheppen bomen geborgenheid, ze produceren zuurstof, vangen fijnstof uit de lucht en verminderen geluidsherrie. Bovendien zijn ze het middel om CO2 af te vangen.
  Mensen vertoeven graag in de buurt van bomen. Bomen komen helaas steeds meer in de verdrukking. Wij streven naar het zo veel mogelijk tegengaan van bomenkap. LijstvanderDoes vindt dat voor elke boom die verdwijnt een gelijkwaardige boom terug moet komen op zo kort mogelijke termijn.
 • LijstvanderDoes vindt het bomenbeleid in Woerden niet duidelijk, het is niet helder en niet goed uit te leggen.
  In de komende periode zal met het vernieuwde bomenbeleidsplan richting gegeven worden voor alle beplanting in het openbare gebied. Zodat bewoners weten waar gerooid, geplant of gesnoeid gaat worden, en dit ook goed gecommuniceerd kan worden. 

Boomfeestdag

 • Bomen zijn belangrijk voor ons milieu, voor de fauna en bovenal voor insecten en biodiversiteit. Steeds meer mensen zijn hiervan doordrongen. Boomfeestdag was in 2021 dan ook een feestje voor 200 mensen uit Woerden, die een boom konden uitkiezen. Dit gebaar is voor herhaling vatbaar.
 • Natuureducatie aan schoolkinderen is erg belangrijk
  Op aandringen van LijstvanderDoes wordt er vanaf 2018 in het kader van de Nationale Boomfeestdag in Woerden weer een Boomfeestdag voor schoolkinderen gehouden. Het is dé kans om aan schoolkinderen te vertellen hoe waardevol bomen zijn voor onze leefomgeving. Het zelf bomen planten bevordert ook hun natuurbeleving, de aanleg van school-geveltuintjes kan hier ook aan bijdragen. Jong geleerd is oud gedaan. In 2021 is een eerste tiny forest bij een school aangelegd.

Stadsecoloog

 • LijstvanderDoes streeft naar het aanstellen van een stadsecoloog, waarom…?
  De stadsecoloog is nodig om de natuur in de stad en in de omgeving in beeld te brengen, te beheren, te beschermen, te verbeteren en uit te breiden. Wij streven naar een insectensnelweg door en voor de gemeente Woerden. Een stadsecoloog kan hierbij van onschatbare waarde zijn.
  Een stadsecoloog zorgt er ook voor dat natuurwaarden al direct in een bouwontwerp worden meegenomen. Dit betekent dat er van meet af aan bij het ontwerpen, bouwen en gebruik rekening wordt gehouden met natuur en duurzaamheidsaspecten waaronder die van flora en fauna. Te denken valt hierbij aan begroeide daken, geveltuinen en in te bouwen neststenen voor gierzwaluwen en vleermuizen. Hiervoor zijn vaak subsidies beschikbaar als prikkel voor wat natuurinclusief bouwen wordt genoemd. LijstvanderDoes heeft hiervoor een motie ingediend en die is aangenomen. Ook streeft LijstvanderDoes ernaar om van Woerden de bijenhoofdstad van het Groene Hart te maken. Ook hiervoor is een stadsecoloog goed te gebruiken.
 • Het verweven van de natuur met gebouwen en openbare ruimten maakt de gemeente Woerden tot een ecologisch systeem. Hierdoor kunnen meer plant- en diersoorten profiteren van de ruimte die Woerden biedt en ontstaat er een aantrekkelijk leefklimaat voor mens, dier en plant.

Meer groen in de tuin

 • LijstvanderDoes blijft zich inzetten voor meer groen in tuinen en op daken, onder het motto tegels eruit, groen erin! Zo zorgen we voor watervriendelijke tuinen en straten die regenwater opvangen in de strijd tegen wateroverlast.

bloemrijke bermen

 • Bloemrijke bermen in zowel het buitengebied als in de stedelijke omgeving zijn van groot belang voor flora en fauna. Bermen verbinden groengebieden met elkaar en zijn bovendien een vlucht- en voederplaats voor dieren. Zo vormen bloemrijke bermen de snelweg voor insecten.
 • Het nietsontziend verwijderen van struik en plant in bermen moet stoppen. Door de bermen in te zaaien met alleen gras wordt de berm een groene woestijn in plaats van een geurig en kleurig lint door de gemeente waar iedereen blij van wordt.
 • Door ecologisch bermbeheer verschraalt de grond, waardoor bloemen en kruiden een kans krijgen. Die trekken bijen, hommels en vlinders aan.

bijen vervullen een sleutelrol in de natuur

Zij zijn belangrijk en onmisbaar voor het bestuiven van wilde planten maar vooral ook van tuinbouwgewassen.

Zonder de bij sterven wij! (Einstein)

 • LijstvanderDoes vindt dat de gemeente Woerden behalve de hoofdstad van het Groene Hart ook de Bijenhoofdstad van het Groene Hart moet worden.
 • Samen met de stadsecoloog moet Woerden een groenbeleid ontwikkelen met specifieke bloemen en struiken voor bijen om zo te zorgen voor een voldoende gevarieerd aanbod van nectar en stuifmeel. Er moeten het hele jaar door voldoende bloeiende planten zijn van het vroege voorjaar tot de herfst.
 • Woerden moet zorgen voor bloemrijke linten (bermen) door de stad als verbinding tussen parken onderling. Daarbij past een bijenvriendelijk maaibeleid om de bloemen in de berm te ontzien.
  Insecticiden en gif zijn absoluut verboden.
 • Verder wil LijstvanderDoes het planten van boomsoorten die geschikt zijn voor bestuivende insecten bevorderen,
 • Wij stimuleren groene daken als mini-natuurgebiedjes in de gemeente.
 • LijstvanderDoes zou graag zien dat braakliggende terreinen die nog niet bebouwd worden, ingezaaid worden met een bloemenmengsel voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten.
  Een stadsecoloog zou hierbij goede raad kunnen verschaffen.
 • Ecologisch natuurbeheer dient opgenomen te worden in het gemeentelijk groenstructuurplan.

ecologisch maaibeleid

 • LijstvanderDoes maakt zich sterk voor ecologisch maaibeleid dit betekend:
  • maaibeleid is maatwerk,
  • gefaseerd maaien stimuleert de biodiversiteit waarbij het beter is oeverbegroeiingen niet te maaien.
  • Klepelen moet verboden worden. (Dit is een goedkope maar voor vegetatie en biodiversiteit zeer destructieve maaimethode. Door het kapotslaan van de planten blijft er voor insecten niets meer over.)

olie- / gasboring

 • LijstvanderDoes is tegen het boren naar gas of olie of warmteboringen onder Woerdens gemeentegrond. De gemeente moet hier een stevig standpunt innemen tegenover de regering in Den Haag.  Zie verder hoofdstuk Energietransitie.

6. ENERGIETRANSITIE

LijstvanderDoes: wel zonnelint, maar geen turbinewind!!

LijstvanderDoes is VOOR energietransitie, wij juichen het gebruik van duurzame energie van harte toe. Maar dat moet dan wel echt duurzaam zijn. Dat wil zeggen geen windturbines die dikke winsten opleveren voor de investeerders en gezondheidsrisico’s voor onze inwoners. En geen zonneweides op kostbare landbouwgrond die beschikbaar moet blijven voor onze voedselvoorziening.


Wat dan wel? In eerste instantie inzetten op isoleren en energie besparen, want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Verder zoveel mogelijk zonnepanelen op alle daken van de gemeente bij zowel particulieren als bedrijven en boeren. En als bedrijven en boeren meer opwekken dan dat zij zelf nodig hebben, werk daar dan aan mee en gebruik de lokale bronnen van energie die er zijn. Wij hebben een voorkeur voor zo veel mogelijk kleinschalige opwekking want vele kleintjes maken ook een grote! Maak verder gebruik van lokale bronnen zoals bijvoorbeeld de rioolwaterzuivering, waar nu heel veel warmte verdwijnt. Die warmte kan gebruikt worden voor de verwarming van de nabij gelegen wijk Molenvliet. Zo zijn er nog wel heel veel dingen te bedenken.


Zijn wij dan tegen grootschalige opwekking? Nee, wij zijn voor grootschalige opwekking van energie op en tussen de rijbanen van de rijkswegen zoals de A12 die langs Woerden loopt. Een motie hiervoor is door ons ingediend en unaniem aangenomen in de Raad van Woerden. Hiermee kan evenveel energie worden opgewekt als ongeveer 4 windturbines, dus die dingen zijn helemaal niet meer nodig zoals sommige partijen ons willen doen geloven. Verder vindt LijstvanderDoes dat de gemeente Woerden niet meer extra op hoeft te wekken omdat de gemeente Utrecht dit niet wil/kan. In het huidige RES bod wekken wij (dankzij een aantal partijen) al veel meer op dan we zelf nodig hebben.


LijstvanderDoes vindt dat Nederland en dus ook de bewoners van Woerden op een zeer bedroevende wijze op de hoogte gebracht en gehouden worden over Energietransitie. Van participatie van de bevolking is geen sprake geweest. En dat terwijl dit toch de meest ingrijpende verandering is die op ons afkomt in de komende jaren. Na ondertekening van het klimaatverdrag van Parijs is er van hogerhand van alles afgesproken zonder inspraak van de burgers van Nederland.
Ook in onze gemeente wordt voor energietransitie veel gebruikgemaakt van ingehuurde professionals op allerlei gebied die maar weinig contact hebben met de burger. Ook wordt er meer naar Den Haag gekeken dan naar de eigen inwoners. Dit is een verkeerde ontwikkeling volgens LijstvanderDoes. 

De komende jaren zet LijstvanderDoes zich in voor alle bewoners van de gemeente:

 • LijstvanderDoes is duidelijk fel tegen het boren naar gas/olie onder Woerdense gemeentegrond. Voor boringen naar warmte moeten eerst de milieu effecten goed in beeld komen voordat hiermee gestart wordt. Een stevig standpunt tegen de regering in Den Haag is dringende noodzaak, zeker in het licht van de Transitie “van het gas af” en de nadelige gevolgen voor het grondwater en de funderingen.
 • LijstvanderDoes streeft naar de best mogelijke oplossing voor de inwoners van Woerden en alle dorpen, kernen en wijken van onze gemeente om de energietransitie zo soepel en efficiënt mogelijk en daarbij kostenbesparend of - neutraal te laten verlopen.
 • LijstvanderDoes let goed op dat Burgerparticipatie niet een wassen neus wordt. Geen bestuursfuncties voor mensen die buiten het betrokken gebied wonen in de diverse partijen die hierover voor Woerden meepraten. Zo voorkomen we belangenverstrengeling met de RES (Regionale Energie Structuur) als excuus.
 • LijstvanderDoes is tegen het plaatsen van 240 meter hoge windturbines met goedkeuring van Rijk, Provincie en Gemeente door investeerders. Denk aan de risico’s voor de gezondheid van mens en dier, verloedering van het landschap, het sneuvelen van vogels en insecten.
 • LijstvanderDoes tekent niet bij het kruisje als dat betekent dat kostbare landbouwgrond verloren gaat en de plannen niet echt duurzaam zijn voor nu en de toekomst. Voor windmolenparken, zonneweiden, biomassacentrales en biochemie moet wel draagvlak bij de burgers zijn. LijstvanderDoes is heel erg voor het benutten van lokale warmtebronnen zoals bijvoorbeeld de rioolwaterzuivering, en warmte die bedrijven ontwikkelen bij productie.
 • LijstvanderDoes houdt de vinger aan de pols als onverhoopt toch wordt doorgegaan met het plaatsen van windturbines en zonnevelden op kostbare landbouwgrond. Dit moet wel gebeuren volgens de Europese Richtlijnen en mag absoluut niet ten koste gaan van de gezondheid van inwoners.
 • LijstvanderDoes kan zich niet vinden in onverantwoorde plannen die betekenen dat we over 15/20 jaar met een berg niet-afbreekbaar afval zitten door in de haast geplande projecten van zon-/of windenergie. Aangezien voor de opgewekte stroom de komende jaren nog geen plek is op het huidige elektriciteitsnet, is de haast die ons aangepraat wordt onzin.
 • LijstvanderDoes kan zich niet vinden in het verstrekken van subsidies voor biomassacentrales. Zij produceren op papier zogenaamde "groene elektriciteit”. Deze centrales moeten onmiddellijk dicht, want ze stoten zelfs meer CO2 uit dan kolencentrales en zijn een politieke list om CO2 te kunnen uitstoten, terwijl het op papier lijkt alsof er minder uitgestoten wordt.
 • LijstvanderDoes streeft ernaar iedereen enthousiast te maken om gebouwen zo goed mogelijk te isoleren. Zonnepanelen moeten zoveel mogelijk op daken van huizen, kantoorpanden, schuren en stallen geplaatst worden. Ook bij nieuwbouw zou standaard de plaatsing van zonnepanelen geëist moeten worden. Kortom de hoogte in met die zonnepanelen om daarmee windturbines en zonneweides op landbouwgrond te voorkomen. Samen met de industrie kiezen voor goed geconstrueerde lichte zonnepanelen.
 • LijstvanderDoes verzet zich tegen iedere poging om ons fijnmazige gasnet te slopen zodra de economische houdbaarheidsdatum is verlopen. Oude leidingen moeten wij vervangen door nieuwe als oplossing voor de verwarming van huizen met waterstofgas.
  Dit zou een oplossing kunnen zijn voor een betaalbare manier van energietransitie, omdat de laatste ontwikkelingen aangeven dat aardgas en waterstofgas tegelijkertijd door dezelfde leiding kunnen worden getransporteerd. (bron…Het projectinitiatief HYPOS (Hydrogen Power Storage & Solutions East Germany)). Het plannen van de NAM om ons aardgasnet te gebruiken voor waterstof om dit door te verkopen naar Duitsland moeten gedwarsboomd worden. Waterstofgas moet eerst worden gebruikt in Nederland zelf en pas als er iets overblijft en er voldoende in voorraad is, dan is verkoop aan andere landen aan de orde.
 • LijstvanderDoes wil dat gebruik wordt gemaakt van kennis van inwoners bij thema’s waarvan sommige inwoners beter op de hoogte zijn dan de gemeente. Door onderlinge samenwerking ontstaat een groot draagvlak. Dit participatie-instrument wordt binnenkort vastgelegd in de wet.
 • LijstvanderDoes sluit de ogen niet voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kernenergie. Nieuwe ontwikkelingen gaan zo snel dat over niet al te lange tijd waterstofgas samen met kernenergie veiliger en goedkoper zouden kunnen zijn dan de huidige doelen met zonneweides en windturbines die onrealistisch zijn en bij lange niet genoeg opleveren om de doelstellingen te behalen.
 • LijstvanderDoes volgt nauwgezet de voortgang in ontwikkeling van Thorium kernenergie (gesmolten zout). En wat verder in de toekomst het CO2 vrije proces van Kernfusie. Bij Kernfusie heb je totaal geen CO2 uitstoot en ook geen radioactief afval meer omdat alles hergebruikt wordt.

7. FINANCIËN en ECONOMIE

Herinrichting bestaande kantoor- en bedrijfsterreinen

 • Al jaren strijdt LijstvanderDoes om leegstaande kantoorpanden om te vormen tot wooneenheden. Inmiddels is de omvorming van het noordelijk deel van Middelland naar een gevarieerd woon/werkgebied in volle gang, en zal de komende jaren steeds verder vorm krijgen. En LijstvanderDoes gaat zich hierbij extra inzetten voor betaalbare (sociale) woningen voor senioren en jongeren. Hierbij zullen wij ons zoals u van ons gewend bent blijven inzetten voor natuurinclusief bouwen.
 • Met inwoners en met bedrijven werd de afgelopen jaren door college en raad nagegaan op welke wijze de bestaande vraag naar ongeveer 6 ha extra bedrijfsterrein wordt ingevuld.
  Door de aantrekkende economie is de vraag naar bedrijfsgrond/industrieterrein toegenomen. Nieuwe bedrijfsgronden met schuifruimte zijn inmiddels in voorbereiding bij de van Zwietenweg in Woerden en de Putkop in Harmelen. De van Zwietenweg was niet onze eerste keuze, wij hadden liever gezien dat was gekozen voor het stuk bij van Ooijen langs de Parallelweg West, daar zit meer toekomstperspectief in, maar democratische processen leiden soms tot andere keuzes.
 • De minst kwetsbare locatie in onze gemeente is een bedrijfsterrein aansluitend aan Barwoutswaarder. Een goede ontsluiting via een randweg is dan een must. Wij blijven ons hiervoor inzetten met oog en hart voor de gevolgen voor bewoners die vlakbij wonen.
 • Bestaand bedrijfsgoed en bedrijventerreinen worden gemoderniseerd om de ontwikkeling van het bedrijfsleven op te vangen. Bovendien moet zorgvuldig ruimtegebruik worden gestimuleerd om te kunnen voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord. Hierbij moeten ook de kansen voor opwekking van duurzame energie benut worden.
 • De centrale ligging in het Groene Hart maakt van Woerden een fijne plek voor recreanten. Dit biedt kansen voor het landelijke gebied, de randen en de binnenstad van Woerden. Aansluitend bij het karakter van Woerden liggen hier kansen voor profilering op het gebied van groen, water, rust, ruimte, kaas- en streekproducten, historie en aandacht. Wij vinden dat de recreatie over alle gemeenten en kernen dient te worden gespreid. Wij denken dan aan natuurgebieden voor alle dorpen/kernen waarbij de mogelijkheden voor recreatie benut worden met respect voor de natuur.
 • De gratis camperplekken kunnen wat LijstvanderDoes betreft blijven. Zij voorzien in een behoefte van mensen die zelfvoorzienend zijn, genieten van onze natuur en die hun inkopen doen bij onze ondernemers. 

Ondernemers

 • Onze Gemeente kent een divers bedrijfsleven. Het is voor het behoud en ontwikkeling van Woerdense bedrijven van belang dat de basis op orde is (bereikbaarheid, voorzieningen, uitstraling) en dat actief wordt geparticipeerd op actuele uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Daarbij denken wij aan het instellen van 30 km zones in winkelgebieden, en het weren van grote voertuigen met vervuilende dieselmotoren.
 • Dwarsverbanden tussen bedrijven moeten verkend worden. Lokale opwekking van duurzame energie kan door het opzetten van energiecorporaties, waarbij ook bewoners profiteren van de opbrengsten van het maken van energie.
 • Snel internet is een must voor de ontwikkeling van het buitengebied op economisch gebied. Gezien de opkomst van het thuiswerken moet ook voor alle woonkernen in Woerden een glasvezelnet met snel en storingsvrij internet zo snel mogelijk beschikbaar komen.
 • Het bestemmingsplan Binnenstad dient aangepast te worden zodat leegstaande etages ook gebruikt kunnen worden voor woon- of horecabestemming. Het zou goed zijn als er minder belemmerende regelgeving is voor ondernemers die hier wijzigingen in de bestaande situatie willen doorvoeren. Ook woningsplitsing is een mogelijkheid om woonruimte voor meer mensen te creëren.
 • Bij het aanbestedingsbeleid moet gestreefd worden naar maximale inzet van Woerdense bedrijven en streekbedrijven en er moet steeds worden gezocht naar duurzame oplossingen.
  Zo zal niet alleen de Europese regelgeving nageleefd moeten worden, maar moet er ook rekening worden gehouden met de afstand die een leverancier naar Woerden moet afleggen. Daarom is het goed als er een lijst komt van plaatselijke ondernemers met de bijdragen die ze kunnen leveren aan onze gemeentelijke doelstellingen. Hierover dient de gemeente in overleg te gaan met de Woerdense ondernemersvereniging.
 • Bij de eventuele komst van een crematorium zijn de volledige kosten hiervan voor rekening van de ondernemer. De locatie dient met respect voor de natuur en omgeving en met draagvlak van omwonenden te worden gekozen. Ook zouden wij graag zien dat er een natuurbegraafplaats in Woerden komt

Regelgeving

 • Ondanks veel signalen vanuit de samenleving over te veel regeldruk wordt dit niet merkbaar minder. Bij het opstellen van regelgeving moet gekeken worden naar nut en noodzaak. De regels dienen duidelijk, doeltreffend en meetbaar te zijn en zullen gecontroleerd en gehandhaafd moeten worden. De communicatie naar inwoners dient tijdig en vooral transparant te zijn. Het zou goed zijn om in de hele gemeente een onderzoek naar overbodige regelgeving in te stellen, en vervolgens overbodige regelgeving te schrappen.

Rem op onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Iedereen weet dat je niet meer kunt uitgeven dan je hebt. De gemeente moet zich hier ook aan houden. De Onroerendezaakbelasting mag pas als laatste redmiddel worden ingezet om de begroting sluitend te maken. De Onroerendezaakbelasting mag alleen dan worden verhoogd wanneer de extra gelden worden besteed aan verbetering van de positie of het welzijn van alle inwoners. Dat kan bereikt worden door een slankere en goedkoper werkende gemeentelijke organisatie en door veel minder gebruik te maken van externe onderzoeksbureaus. Maak klip en klaar duidelijk wat je van een onderzoek verwacht. Investeer op een goede manier in kennis en kunde van de ambtenaren, dan heb je de externe bureaus niet nodig.

Behoud van speciale objecten

 • LijstvanderDoes staat achter het beleid om vastgoed te verkopen, maar dat wil niet zeggen dat alle vastgoed zonder meer mag worden afgestoten; zeker niet wanneer deze wellicht in de toekomst nodig is.
 • Objecten die een historisch verleden of een specifieke bestemming hebben mogen zeker niet afgestoten worden, met als voorbeelden de Brediusschuur en de Scoutingboerderij. 

Diverse belastingen

 • Woerden is een gastvrije gemeente en moet dat blijven en daar hoort zeker geen toeristenbelasting en/of vaarbelasting bij.
 • Ook hondenbelasting vinden wij niet meer van deze tijd.
 • De komende jaren willen wij bekijken wanneer we financieel voldoende ruimte hebben om deze belastingen af te schaffen.
 • Parkeerbeleid…LijstvanderDoes is het niet eens met het gekozen parkeerbeleid waarbij sprake is van 7 verschillende parkeerzones. Hier snapt niemand meer wat van en is ongastvrij naar bezoekers van onze binnenstad. Ook een bedrag van € 20 (euro) voor parkeren op bepaalde gebieden buiten de parkeergarage is buiten alle proporties. Wij zouden graag zien dat er gewoon een gebied komt voor vergunninghouders en een gebied voor betaald parkeren. Dat is duidelijk voor iedereen. Onze motie over een test met parkeren in de parkeergarages tijdens 2,5 maand en het eerst uur gratis, is aangenomen, en wordt van 15 november 2021 tot eind januari 2022 uitgevoerd. Wij hopen dat mensen langer in Woerden gaan blijven door deze maatregel, en dat op die manier de kosten erg gaan meevallen. Wij hopen dan ook dat de maatregel na de evaluatie van de test blijvend wordt ingevoerd. 

8. SPORT EN SPEL

Actief bewegen

LijstvanderDoes actief bewegen zowel letterlijk als figuurlijk


Sport en spel is belangrijk voor LijstvanderDoes. Waar dat uit blijkt? Het hoge aantal sportief ingestelde mensen op onze kieslijst, waarvan een aantal actief is in het bestuur en/of als vrijwilliger bij een sportvereniging. Kortom wij hebben veel kennis en ervaring over uiteenlopende sporten opgebouwd.

Sport en spel is voor iedereen

LijstvanderDoes vindt dat: 

Sport en spel is voor iedereen,  jong en oud, groot of klein, met of zonder beperking !

 • Sport is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Onderzoeken wijzen uit dat veel welvaartsziekten geheel of gedeeltelijk te maken hebben met te weinig bewegen. Naast dat bewegen goed is voor de gezondheid is het ook goed voor de mentale gesteldheid, de sociale contacten, omgangsvormen en teambuilding. Sporten verbetert de kwaliteit van leven.
 • Elke inwoner van de gemeente Woerden moet kunnen sporten. En niet alleen diegenen die het kunnen betalen, of voor de inwoners zonder beperking. Een contributie moet voor iedereen betaalbaar zijn en blijven. LijstvanderDoes houdt daarom de sporttarieven nauwlettend in de gaten om de verenigingen financieel uit de problemen te houden.
 • We vinden het erg belangrijk dat de jeugd meer gaat bewegen. Daarom willen we graag dat er maatregelen bedacht en ondersteund worden. Daarbij je kunt denken aan extra subsidie voor jeugdleden.
 • Sportclubs moeten niet beperkt worden in geld opleverende activiteiten. Extra inkomsten en nieuwe leden zijn vaak hard nodig voor een club.
 • LijstvanderDoes streeft naar het aanleggen van zogenaamde trainingscircuits waar mogelijk en/of wenselijk, in parken of andere openbare ruimten. Die zijn voor iedereen goed en gratis toegankelijk.

Wat doet sporten met je: 

SPORT GEEFT JE EEN VOLDAAN GEVOEL 

LijstvanderDoes zal zich de komende raadsperiode met man en macht inzetten voor sport. Aan kennis en inzet ontbreekt het niet!